The Invasion

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เมื่อมนุษย์ได้รับเชื่อจากต่างดาว ทำให้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป ออกไปในแนวไม่มีอารมณ์ ความรู้สึก ชีวิตดูราบเรียบ
…. ดูเรื่องนี้แล้วเหมือนจะได้แนวคิดอะไรบางอย่าง
ว่าบางทีความแตกต่าง…. สงคราม… ความเห็นแก่ตัว …. มันทำให้มนุษย์…คือ มนุษย์ …

Trailer >>> Click


Scroll to top